I. Terminy:

1. Organizator- Aeroklub Ziemi Zamojskiej.

2. Rezerwujący-osoba fizyczna lub prawna która nabyła od Organizatora Certyfikat rezerwacji miejsca handlowego na giełdzie towarowej organizowanej na lotnisku Mokre.

3. Certyfikat - dokument wydany przez Organizatora dla Rezerwującego na podstawie złożenia poprzez licytację otwartą najwyższej oferty i uprawniający do wyłączności zajęcia wskazanego przez Certyfikat miejsca handlowego na giełdzie organizowanej na lotnisku Mokre przez Rezerwującego.

4. Umowa -wydanie Certyfikatu przez Organizatora i przyjęcie go przez Rezerwującego jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnej pomiędzy Organizatorem i Rezerwującym, której warunkami jest niniejszy Regulamin.

II. Założenia ogólne:

1. Certyfikat zapewnia wyłączność do zajęcia oznaczonego miejsca handlowego dla jego posiadacza.

2. Organizator zapewnia dostęp i wyłączność na zajęcie zarezerwowanych miejsc handlowych przez Rezerwującego w dni handlowe pomiędzy godz. 6 a 8 rano.

3. Rezerwacja miejsca handlowego, w przypadku korzystania z niego w dni handlowe przez Rezerwującego, nie zwalnia Rezerwującego z opłaty handlowej zgodnej z „Regulaminem Giełdy Towarowo-Samochodowej Aeroklubu Ziemi Zamojskiej" w Tabeli Opłat.

4. W przypadku nie zajęcia przez Rezerwującego miejsca handlowego do godz. 8. organizator giełdy może udostępnić to miejsce do handlu w dniu targowym innym osobom/podmiotom na zasadach ogólnych.

III. Wypowiedzenia:

Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przepisów prawa, naruszania regulaminu giełdy, w tym przede wszystkim handlu artykułami, którymi handel jest zabroniony, prowadzenia działalności zabronionej przez prawo oraz pozostawiania różnego rodzaju odpadów na miejscu handlowym. Wraz z rozwiązaniem umowy rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu certyfikatu. W wypadku rozwiązania umowy rezerwacji i zwrotu certyfikatu Rezerwującemu nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.

IV. Obowiązki Organizatora:

1.Organizator zapewnia dostępność miejsc handlowych, określonych w rezerwacji dla podmiotów posiadających oryginalne Certyfikaty uprawniające do zajęcia oznaczonego miejsca handlowego zgodnie z Certyfikatem.

2.Organizator dołoży wszelkich starań, aby miejsce handlu należycie przygotować.

3.W przypadku obfitych opadów śniegu oraz braku możliwości terminowego usunięcia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania giełdy w danym dniu.

4.W przypadku długotrwałych i intensywnych opadów śniegu, organizator giełdy zastrzega sobie prawo wyznaczenia miejsc targowych innych niż wskazane na certyfikacie.

5.Organizator zapewnia ochronę giełdy w celu utrzymania należytego porządku.

6.Organizator nie odpowiada za brak możliwości handlu z zarezerwowanych miejsc handlowych z powodów niezależnych od niego m.in. warunków pogodowych, aktów organów administracji albo właściciela nieruchomości, a także w wypadku nie dopełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. W wypadku utraty prawa do nieruchomości lub innych aktów właściciela nieruchomości możliwe jest ograniczenie ważności certyfikatu. W powyższych sytuacjach posiadaczowi certyfikatu nie przysługują żadne roszczenia względem organizatora.

UWAGA! Odbiór Certyfikatu jest jednoznaczny z akceptacją „Regulaminu Giełdy Towarowo-Samochodowej Aeroklubu Ziemi Zamojskiej".

Zatwierdzono uchwałą zarządu AZZ z dnia 16 września 2022 roku nr 1/09/2022.

1. Terminy:

1. Organizator- Aeroklub Ziemi Zamojskiej.

2. Rezerwujący- osoba fizyczna lub prawna która nabyła od Organizatora Certyfikat rezerwacji miejsca handlowego na giełdzie towarowej organizowanej na lotnisku Mokre.

3. Certyfikat- dokument wydany przez Organizatora dla Rezerwującego na podstawie złożenia poprzez licytację otwartą najwyższej oferty i uprawniający do wyłączności zajęcia wskazanego przez Certyfikat miejsca handlowego na giełdzie organizowanej na lotnisku Mokre przez Rezerwującego.

4. Umowa- wydanie Certyfikatu przez Organizatora i przyjęcie go przez Rezerwującego jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnej pomiędzy Organizatorem i Rezerwującym, której warunkami jest niniejszy Regulamin.

II. Założenia ogólne:

1.Certyfikat zapewnia wyłączność do zajęcia oznaczonego miejsca handlowego dla jego posiadacza.

2.Organizator zapewnia dostęp i wyłączność na zajęcie zarezerwowanych miejsc handlowych przez Rezerwującego w dni handlowe pomiędzy godz. 6 a 8 rano.

3.Rezerwacja miejsca handlowego, w przypadku korzystania z niego w dni handlowe przez Rezerwującego, nie zwalnia Rezerwującego z opłaty handlowej zgodnej z „Regulaminem Giełdy Towarowo-Samochodowej Aeroklubu Ziemi Zamojskiej" w Tabeli Opłat.

4.W przypadku nie zajęcia przez Rezerwującego miejsca handlowego do godz. 8. organizator giełdy może udostępnić to miejsce do handlu w dniu targowym innym osobom/podmiotom na zasadach ogólnych.

III. Założenia ogólne:

1.Niniejszy certyfikat upoważnia do handlu tylko i wyłącznie nie zakazanymi w sprzedaży odrębnymi przepisami prawa: warzywa, owoce i inne płody rolne, kwiaty, drzewa, krzewy, sadzonki roślin

IV. Wypowiedzenia:

Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przepisów prawa, naruszania regulaminu giełdy, w tym przede wszystkim handlu artykułami, którymi handel jest zabroniony, prowadzenia działalności zabronionej przez prawo oraz pozostawiania różnego rodzaju odpadów na miejscu handlowym. Wraz z rozwiązaniem umowy rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu certyfikatu. W wypadku rozwiązania umowy rezerwacji i zwrotu certyfikatu Rezerwującemu nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia. V. Obowiązki Organizatora:

1.Organizator zapewnia dostępność miejsc handlowych, określonych w rezerwacji dla podmiotów posiadających oryginalne Certyfikaty uprawniające do zajęcia oznaczonego miejsca handlowego zgodnie z Certyfikatem.

2.Organizator dołoży wszelkich starań, aby miejsce handlu należycie przygotować.

3.W przypadku obfitych opadów śniegu oraz braku możliwości terminowego usunięcia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania giełdy w danym dniu.

4.W przypadku długotrwałych i intensywnych opadów śniegu, organizator giełdy zastrzega sobie prawo wyznaczenia miejsc targowych innych niż wskazane na certyfikacie.

5.Organizator zapewnia ochronę giełdy w celu utrzymania należytego porządku.

6.Organizator nie odpowiada za brak możliwości handlu z zarezerwowanych miejsc handlowych z powodów niezależnych od niego m.in. warunków pogodowych, aktów organów administracji albo właściciela nieruchomości, a także w wypadku nie dopełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. W wypadku utraty prawa do nieruchomości lub innych aktów właściciela nieruchomości możliwe jest ograniczenie ważności certyfikatu. W powyższych sytuacjach posiadaczowi certyfikatu nie przysługują żadne roszczenia względem organizatora.

UWAGA! Odbiór Certyfikatu jest jednoznaczny z akceptacją „Regulaminu Giełdy Towarowo-Samochodowej Aeroklubu Ziemi Zamojskiej". Zatwierdzono uchwałą zarządu AZZ z dnia 16 września 2022 roku nr 1/09/2022.

REGULAMIN ZIELENINA
REGULAMIN